Privatumo politika

UAB „Estrella Baltics“  PRIVATUMO POLITIKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB „Estrella Baltics“ (toliau – Bendrovė) privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato pagrindinius principus bei sąlygas, kuriais remiantis Bendrovė tvarko Klientų (toliau – Klientas arba Jūs) asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), Jums lankantis Bendrovėje ar naudojantis Bendrovės interneto svetaine https://www.estrella.lt (toliau – Interneto svetainė).

Informacija apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta Klientų paslaugų sutartyse ir kituose su Bendrovės teikiamomis paslaugomis susijusiuose dokumentuose.

Tvarkydami asmens duomenis Mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Klientų duomenų valdytojas yra – UAB „Estrella Baltics“, juridinio asmens kodas 301842552, buveinės adresas Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius.

Bendrovėje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Esant klausimams, kreipktitės  el. p. estrella@estrella.lt.

MŪSŲ TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Jūsų Asmens duomenis renkame, naudojame ir kitaip tvarkome, siekdami Jums suteikti paslaugas vykdyti Mūsų sutartinius įsipareigojimus Jums, taip pat siekdami teisėto intereso, vykdydami teisės aktų nurodymus ar pareigas.

Mes renkame ir tvarkome tokius Asmens duomenis

 • Pagrindinius Jus apibūdinančius Asmens duomenis, kurie reikalingi aukščiau išvardintiems tikslams: vardą, pavardę, asmens kodą ir gimimo datą, amžių, kontaktinius duomenis (adresą, el. pašto adresą, telefono Nr.), atstovo informaciją (pavyzdžiui, kai atstovaujate nepilnametį asmenį) ir pan.;
 • Duomenis, kurie surenkami naudojantis Mūsų svetaine ar socialinėmis paskyromis;

Jūsų Asmens duomenis Mes gauname tiesiogiai iš Jūsų. Jūsų Asmens duomenis taip pat galime sugeneruoti teikdami Jums paslaugas. Teikdami duomenis Mums, Jūs atsakote už šių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą, aktualumą. Mes taip pat renkame ir tvarkome valstybės registruose ar sistemose apie Jus esančią informaciją, kiek tai būtina Mūsų paslaugų teikimui, arba kiek tai daryti Mus įpareigoja teisės aktai.

Jums lankantis Interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia Mūsų tinklapio naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojamą vizitų statistiką.  Interneto svetainėje. „Google Analytics“ programine įranga (https://www.google.com/intl/lt/analytics/) yra renkami lankytojų IP adresai, apsilankymo laikas, informacija apie peržiūrėtus puslapius, taip pat registruojami pakartotiniai lankytojų apsilankymai „sausainėlių/slapukų“ (cookies) pagalba. Naršydami svetainėje Jūs sutinkate, kad minėti asmens duomenys bus tvarkomi svetainės tobulinimo ir statistiniais tikslais.

Palaikydamas Interneto svetainę, interneto svetainės serveris gali įrašyti Jūsų pateikiamas užklausas (atidaromos interneto svetainės adresas, Jūsų naudojamas įrenginys ir naršyklė, Jūsų IP adresas ir prisijungimo laikas). Administruodami Interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus interneto svetainės serverio darbe, galime naudoti lankytojų IP adresus. IP adresus taip pat galime naudoti nustatydami lankytojus ir renkant įvairią demografinę ar statistinę informaciją.

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Surinktą informaciją naudojame tokiais tikslais:

 • Tiesioginės rinkodaros bei lojalumo programos vykdymo tikslu*
 • Kitais būdais su Kliento sutikimu.*

*Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti Mums pateiktą savo informaciją.

Mums būtina turėti naujausią su Klientais susijusią informaciją, reikalingą kokybiškam paslaugų teikimui, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad Bendrovės turima informacija apie jo asmenį yra teisinga.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Jūsų Asmens duomenis galime perduoti trečiosioms šalims jei:

 • Jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
 • Trečiosios šalims, teikiančioms reklamos paslaugas susijusias su Bendrovės paslaugų teikimu

Asmens duomenų tvarkymui Mes galime pasitelkti tvarkytojus (pavyzdžiui, IT, serverio paslaugas, svetainės administravimo teikiančias bendroves, analizę atliekančias, reklamos paslaugas teikiančias bendroves, auditorius, konsultantus, mokėjimų tarpininkus ir pan.). Iš tokių tvarkytojų Mes reikalaujame, kad jie asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir Mes ir tik pagal Mūsų nurodymus.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Duomenų subjektas, kurio Asmens duomenys tvarkomi Bendrovės, turi  šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Reikalauti sunaikinti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Reikalauti, kad Bendrovė apribotų Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus.
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą**, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Jei nenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, parašydami elektroninį laišką adresu estrella@estrella.lt, nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) motyvų.

**Pagal Jūsų pateiktus Asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas Jūsų asmens duomenų profiliavimas siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu ar kitais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, Bendrovės ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime kodėl  atsisakome juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, Mes saugosime  tik  informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti Bendrovės ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su Mumis.

Dėl savo teisių Jūs  galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, inspekcijos internetinėje svetainėje https://www.ada.lt/ nurodytais kontaktais. Tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis, todėl siūlome visų pirma kreiptis į Mus (Mūsų duomenų apsaugos pareigūną).

TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS MŪSŲ SVETAINĖJE

Mūsų Interneto svetainė naudoja kai kuriuos trečiųjų šalių įrankius, pavyzdžiui:  „Facebook“, ir šios trečiosios šalys taip pat gali naudoti slapukus per Mūsų Interneto tinklalapį. Bendrovė neatsako už informacijos kurią surinko tokios trečiosios šalys saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis:

Paštu: estrella@estrella.lt

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Bendrovė praneša Interneto svetainėje ar kitais įprastais būdais. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Interneto svetainės sistemoje arba apie juos yra informuota kitais įprastais būdais, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.

Jei Klientas po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo naudojasi paslaugomis, yra laikoma, kad Klientas sutiko su tokiu sąlygų pakeitimu.

Šalių nesutarimai, dėl šios Privatumo politikos vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Paskutinį kartą Privatumo politika atnaujinta 2020 m. sausio mėn. d.